aktualności
POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - WSPARCIE Z PUP ŻORY
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - ZUS
POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - WSPARCIE ZUS
BIURO NIECZYNNE

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w dniach od 6 do 10 kwietnia br. biuro Cechu będzie zamknięte.

Pracę wykonujemy zdalnie w domu tak więc proszę o kontakt telefoniczny.

- 699 902 300

 

Dokumenty do refundacji można przesyłać na e-meila termin został przesunięty do dnia 24 kwietnia br.:

- cech-zory@wp.pl

OD 1 KWIETNIA OBOWIĄZUJĄ NOWE ZAKAZY

Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

 • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla:

 • osób w kwarantannie lub izolacji,
 • personelu medycznego,
 • osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych),
 • osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca.

Ważne! Jeśli więc przed wejściem nowych przepisów nocowałeś w hotelu, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

 • powrotu z zagranicy
 • kontaktu z zarażonym

Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Urzędy na pracy zdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

Czy młodocianych pracowników wlicza się do ogółu zatrudnionych w firmie? Chodzi o sytuację, gdy razem z młodocianymi zatrudnionych jest powyżej 9 osób, a pracodawca chciałby skorzystać ze zwolnienia od opłacania składek w miesiącach od kwietnia do maja br.

 art. 31 zo.ust.1 ww. ustawy uważamy, że pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu zalicza się do 9-osobowego
limitu ubezpieczonych, którego nie przekroczenie jest warunkiem do uzyskania zwolnienia. Ustawodawca posługuje się terminem płatnik składek i ubezpieczeni, a nie mikroprzedsiębiorca i zatrudniony, o których jest mowa m.in. w prawie przedsiębiorców, które wyłącza zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego ze średniorocznego zatrudnienia.

POSTĘPOWANIE Z PRACOWNIKAMI MŁODOCIANYMI

Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników
w okresie pandemii


Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 


Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
i wynagrodzenie młodocianego


Według obowiązujących przepisów czasowe zamknięcie zakładu np. salonu fryzjerskiego nie oznacza jego likwidacji, ani też nie stanowi o zawieszeniu działalności gospodarczej do czego wymagane jest dopełnienie stosownych wymogów prawnych, wynikających z przepisów prawa.
W przypadku czasowego "zamknięcia" i nie świadczenia usług nie powoduje zwolnienia pracodawcy z obowiązków, jakie wynikają z zawartych umów o pracę, w tym także zawartych z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego.
Pracodawcy, którzy podjęli decyzje o zwolnieniu młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w szkole branżowej I stopnia, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej, powinni potwierdzić to zwolnienie zaświadczeniem lub oświadczeniem, włączonym do akt pracowniczych, a na liście obecności pracowników odznaczać dni, których dotyczy przedmiotowe zwolnienie.
Należy także uzyskać potwierdzenie wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia.
Pracodawcy powinni zadbać o te formalności, aby składając wniosek o dokonanie refundacji wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie dysponowali pełną dokumentacją. 

„Art. 15f.
1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia
pracy.


2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

 


wskazane wyżej rozwiązania będą wdrażane po dniu wejścia w życie ustawy tj z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jednakże z wyjątkiem przepisów dotyczących młodocianych pracowników ( art.15 f ), które będą obowiązywały od dnia 12 marca 2020 r..Tak więc jeśli doszło do niezgłoszenia się młodocianego do przedsiębiorcy w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne, a pracodawca nie zwolnił go od obowiązku świadczenia pracy – to w kontekście przyjętego przepisu, nieobecność ta, jest ustawowo usprawiedliwiona.

WALNE ZGROMADZENIE ODWOŁANE

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją związaną z koronowirusem panującą w naszym kraju

informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Cechu, które miało się odbyć w dniu 04 kwietnia br. zostaje odwolane.

 

Nowy termin Walnego nie został jeszcze uzgodniony. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.

BIURO ZAMKNIĘTE

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w dniach od 24 do 28 marca br. biuro Cechu będzie zamknięte.

 

 

Zapraszamy do kontaktowania się telefonicznie

- 699 902 300

 

Dokumenty do refundacji można przesyłać na e-meila:

- cech-zory@wp.pl

REFUNDACJA TERMIN DO 10 KWIETNIA

Termin składania wniosków o refundację zostaje przesunięty do dnia 24 kwietnia br.

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MIŚP W KATOWICACH ZAMKNIĘTA
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od dzisiaj do odwołania Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest ZAMKNIĘTA dla klientów.

Zapraszamy do kontaktowania się w biurem Izby:
- telefonicznie (32 259 62 61),
- e-mailowo (izba@ir.katowice.pl),
- wszystkie dokumenty, w tym wnioski dopuszczające do egzaminów, przyjmowane będą TYLKO POCZTĄ TRADYCYJNĄ (plac Wolności 12, 40-078 Katowice) - nie ma możliwości składania dokumentów osobiście,
- wszelkich płatności prosimy dokonywać TYLKO PRZELEWEM na konto: PKO BP S.A. II Oddział w Katowicach 03 1020 2313 0000 3602 0022 9336.

Od 13 marca 2020 roku odwołane są również wszystkie zaplanowane egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające. O nowych terminach egzaminów poinformujemy w stosowanym czasie.

Przepraszamy za wszystkie niedogodności związane z zamknięciem Izby - prosimy o wyrozumiałość oraz o przestrzeganie zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub i

Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

 

Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne!
Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko.

Więcej informacji o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

PILNE

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

KONKURS BHP

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje XX edycję konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "BEZPIECZNIE OD STARTU". Etap regionalny odbędzie się 6 kwietnia br.

o godzinie 10.00 w Katowicach. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca 2020r. w biurze Cechu.

SZKOLENIE BHP

Informujemy, iż przyjmujemy zapisy na wstępne i okresowe szkolenie BHP, które odbędzie się 21 kwietnia 2020 roku. Cena szkolenia wstępnego 40 zł, natomiast szkolenia okresowego 80 zł.

Prosimy o sprawdzenie ważności szkoleń, uczniów i pracowników w Państwa firmach.

Szkolenie odbędzie się o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Cechu. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w biurze Cechu.

WALNE ZGROMADZENIE

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach odbędzie się 4 kwietnia br. (sobota) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Cechu.

JUBILEUSZ

W dniu 1 maja 2020r. o godz. 9.00 w Kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach odprawiona zostanie msza święta z okazji 35 – lecia istnienia żorskiego Cechu. Po mszy świętej zapraszamy na dalsze uroczystości, które odbędą się w Sali Konferencyjnej Cechu.

ŚWIĘTO PATRONACKIE

W kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach w dniu 19.03.2020 r, o godz. 9.00. odbędzie się msza św. w intencji stolarzy, szklarzy oraz piekarzy i cukierników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami, pracownikami i uczniami

REFUNDACJA

Do 20 marca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 12/2019, 01/2020

i 02/2020. Należy złożyć: listy płac, DRA i przelewy ZUS.

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 11/2019, 12/2019 i 01/2020, DRA i przelewy ZUS za m-c 12/2019, 01/2020 i 02/2020.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.


 

STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

I rok nauki 259,93 zł

II rok nauki 311,91 zł

III rok nauki 363,90 zł

Przyuczenie 207,94 zł

 

Przypominamy o konieczności zweryfikowania stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe na nowy okres składkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r.

NOWE STAWKI ZA EGZAMINY OD 01.02.2020 R.

OD 1 LUTEGO OBOWIĄZUJĄ NOWE STWAKI ZA EGZAMINY:

egzamin czeladniczy 716,00 zł

egzmin mistzrowski 1432,00 zł

egzamin sprawdzający 256,00 zł

WIELKA GALA - ODZNACZENIA

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że decyzją Zarządu został zatwierdzony Regulamin Prac dotyczący Wielkiej Gali(termin 18 kwiecień 2020 rok,  DMiT w Zabrzu).

 

Podczas tej Gali Państwa firma może zostać wyrówniona natępującymi tytulami:

 Firma z Jakością, Firma z Przyszłością, Wiarygodny Lider Biznesu, oraz Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła.Dodatkowo przesyłamy ankietę do wyróżnienia w kategorii Firma Rodzinna.

Wybieramy równieżRzemieślnika Roku, każdy Cech może wytypować jednego kandydata/tkę do tej nagrody.

 

Jeżeli ktoś jest chętny i ma jakieś pytania proszę o kontakt z biurem Cechu.

Zgloszenia do 20 lutego br.

UWAGA - OPŁATA ZA SPISANIE UMOWY

Od 1 marca 2020 r. zgodnie z uchwałą nr 09/02/2020 z dnia 24-02-2020 ustalono iż opłatę wpisową za sporządzenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ponosi rodzic bądź opiekun prawny. Opłata wynosi 150 zł.


 

W razie rozwiązania umowy o pracę z uczniem prosimy o jak najszybsze poinformowanie o tym Cechu.

KASY FISKALNE ONLINE

Styczeń 2020 r - jako pierwsze warsztaty samochodowe

Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązaniu posiadać:

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
Lipiec 2020 r -hotele, pensjonaty, gastronomia

Od lipca 2020 zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:

a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.


Styczeń 2021 r – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie

Do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również świadczący usługi:

a) fryzjerskie;

b) kosmetyczne i kosmetologiczne;

c) budowlane;

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

e) prawnicze;

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Styczeń 2023 r. - wszyscy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych

Okres przejściowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku. Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy nie wymienieniu wśród wcześniejszych grup będą zobowiązane wymienić kasy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kasy-fiskalne-online

MIKRORACHUNEK PODATKOWY

Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

 

Aby wygenerować rachunek przejdż na stronę:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Śp. Mistrz Optyk Aleksander Filak

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, 

że dniu 03.12.2019 r. zmarł

 

Starszy Cechu w latach 1985-1989

Śp. Aleksander Filak

 

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę 14.12.2019 o godzinie 8.30. w kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach

 

Po mszy świętej urna z prochami zostanie złożona w Kolumbarium przy cmentarzu na ul. Rybnickiej w Żorach

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ O WPISIE DO REJESTRU - BDO DO 31 GRUDNIA 2019

Do końca roku każdy przedsiębiorca musi się zarejestrować w BDO (baza danych o produktach i opakowaniach).

 

Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów.

 

Poniżej znajduje się przykładowa lista podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

 • sklepy spożywcze,

 • sklepy wielkopowierzchniowe,

 • firmy budowlane, remontowe,

 • gabinety lekarskie,

 • gabinety stomatologiczne,

 • gabinety kosmetyczne,

 • zakłady fryzjerskie,

 • producenci baterii i akumulatorów,

 • producenci pojazdów,

 • producenci opakowań,

 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,

 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,

 • warsztaty samochodowe,

 • warsztaty rzemieślnicze,

 • zakłady produkcyjne,

 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

 

Wejdź na stronę  https://bdo.mos.gov.pl/ i dowiedz się więcej

Do BDO zarejestrować można się na stronie Ministerstwa Środowiska: 

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

więcej>>
STAWKI UCZNIOWSKIE
okres obowiązywania:  
od  1.12.2019 do  29.02.2020

 

 

 

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

 

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2019 r. wyniosło - 4.931,59 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1072

                  

     Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 197,26 zł brutto

     I   rok nauki   246,58  zł brutto

     II  rok nauki   295,90  zł brutto

     III rok nauki   345,21  zł brutto

REFUNDACJA

Do 20 grudnia br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za  miesiące: 09,10,11 br. Należy złożyć: listy płac, DRA, przelew ZUS bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

 

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 08, 09 i 10/2019, DRA i przelewy ZUS za m-c 09, 10 i 11/2019 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

 

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

UMOWY NIE ZAREJESTROWANE W CECHU

Przypominamy, że aby otrzymać refundację należy do dnia 20 września br. złożyć w biurze Cechu wszystkie nowe umowy o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy zawarte z OHP.

Osoby, które tego nie zrobią, nie otrzymają refundacji do końca trwania nauki.

SZKOLENIE BHP

W biurze Cechu przyjmowane są zapisy na szkolenie wstępne i okresowe dla pracowników. Koszt szkolenia: wstępne 40 zł, okresowe 80 zł.

Szkolenie odbędzie się 10 września (wtorek) o godz. 8.00.

BRAK PROMOCJI DO NASTĘPNEJ KLASY

Biuro Cechu zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. W przypadkugdy uczeń nie zdał do następnej klasy prosimy o informację  pod  nr telefonu: 32 4343-668  celem przedłużenia umowy o naukę.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY DOT. MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Do 27 lipca należy złożyć oświadczenie, aby skorzystać  z niższej taryfy prądu

 

     Najpóźniej 27 lipca 2019 r. mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą złożyć swoim dostawcom energii elektrycznej stosowne oświadczenie – jeżeli chcą nadal w 2019 r. korzystać z niższych taryf stawek za energię elektryczną. Jeżeli takie oświadczenie złożą, do końca roku będą mogli korzystać z ubiegłorocznych stawek cen za prąd.

W nowelizacji ustawy, która zaczęła obowiązywać od 29 czerwca 2019 r. ustawodawca określił grupę odbiorców, która będzie mogła w okresie do końca 2019 r. nadal korzystać  z niższych stawek prądu. Są to przede wszystkim odbiorcy pobierający energię na potrzeby gospodarstw domowych. Pozostałe podmioty, to:

 • mikro i mali przedsiębiorcy,
 • szpitale,
 • jednostki sektora finansów publicznych i
 • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Aby skorzystać z niższych stawek, w/w podmioty muszą złożyć swoim dostawcom energii stosowne oświadczenie potwierdzające ich uprawnienia. Oświadczenie to należy złożyć najpóźniej do 27 lipca 2019 r. Szczegółowych informacji na temat wzorów oświadczeń udzielają dostawcy energii, bądź dostępne są one na ich stronach internetowych.

Podstawa prawna: Ustawa z 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy  o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – Dz.U. z 2019 r. poz. 1210

REFUNDACJA

Do 20 czerwca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 03,04,05/2019 r. Należy złożyć: listy płac, DRA i przelewy ZUS, bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 02, 03 i 04/2019, DRA i przelewy ZUS za m-c 03, 04 i 05/2019 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

SZKOLENIA BHP

Prosimy sprawdzić terminy ważności zaświadczeń BHP swoich uczni i zgłosić ich udział w szkoleniu w dogodnych dla Państwa terminach: 9 lipiec(okresowe), 27sierpień (wstępne) lub 3wrzesień (wstępne)2019 r.

Szkolenia odbędą się o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Cechu.

Cena szkolenia wstępnego 40 zł, natomiast szkolenia okresowego 80 zł. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w Biurze Cechu.

UMOWY OD 1 WRZEŚNIA 2019

 

W związku z faktem iż od nowego roku szkolnego 2019/2020 naukę zawodu rozpocznie młodzież po gimnazjum i po VIII klasie podstawówki prosimy pracodawców aby przed spisaniem umowy w Cechu przeprowadzili z uczniem szczegółowy wywiad i zwrócili uwagę na jego wiek, ponieważ w chwili spisania umowy uczeń który w 2019r ma 14 lat oprócz kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i badań wstępnych będzie musiał przedstawić pozytywną opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Nowe umowy obowiązujące od 01.09.2019 r. będą spisywane w biurze Cechu:

 • do dnia 24 lipca br. uczniowie z CKZiU Żory,

 • do 31 sierpnia br. pozostali

EGZAMINY CZELADNICZE

Ze względu na ogrom prac związanych z przygotowaniem wniosków do egzaminów czeladniczych zwracamy się z prośbą o składanie dokumentów do dnia 28.06 br.

Wymagane załączniki przy składaniu dokumentów do egzaminu czeladniczego:

 • wniosek (można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub w biurze cechu)

 • zaświadczenie o odbytej praktyce (można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub biurze cechu)

 • 1 fotografia (czytelnie podpisana)

 • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

 • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.

 • Opłata 761,00 zł.

 

 

Informujemy, iż 18 września o godz. 8:00 w naszym Cechu odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny dla mechaników pojazdów samochodowych.

 

 

Z kolei 10 września o godz. 9.00 w Cechu w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny dla piekarzy i cukierników.

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd oraz Strarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

zawiadamiają o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

w dniu 27 kwietnia 2019 roku (sobota) na godzinę 9.00

w siedzibie Cechu w Żorach

ŚWIĘTO PATRONACKIE

W kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach w dniu 19.03.2019 r, o godz. 9.00. odbędzie się msza św. w intencji stolarzy, szklarzy oraz piekarzy i cukierników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami, pracownikami i uczniami.

 

W dniu 1 maja 2019r. o godz. 9.00 w Kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach odprawiona zostanie msza święta w intencji rzemieślników, ich rodzin, pracowników oraz uczniów z okazji święta św. Józefa Rzemieślnika.

ZEBRANIA BRANŻOWE

Starszy Cechu wraz z sekcyjnymi serdecznie zaprasza na spotkanie branżowe członków branży fryzjerskiej i motoryzacyjnej. Odbędą się one o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Cechu:

 • 7 maja br. branża fryzjerska

 • 22 marca br. branża motoryzacyjna, mieszana, stolarska i budowlana

Głównym tematem będą egzaminy wewnętrzne uczni II i III klas.

TARGI EDUKACYJNE

W dniu 21 marca 2019 r. w godzinach od 9.00 - 12.00, w Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na Os. Ks.

Władysława odbędą się Targi Edukacji dla uczniów III klas

gimnazjum i klas VIII podstawowych. Pracodawców

zainteresowanych zatrudnieniem pracowników młodocianych

zapraszamy do udziału w Targach lub prosimy o przekazanie

materiałów reklamowych do biura Cechu, celem ich

rozpropagowania.

KONKURS BHP

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w

Katowicach organizuje XVIII edycję konkursu wiedzy o zasadach

bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów

rzemieślniczych "BEZPIECZNIE OD STARTU". Etap regionalny

odbędzie się 15 kwietnia br. w Katowicach, natomiast finał - 22 maja

w Warszawie. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 marca 2019 r.

w biurze Cechu.

FREKWENCJA

Uprzejmie informujemy, że Dyrekcja CKZiU w Żorach co miesiąc przesyła nam wykaz nieobecności uczni.

W celu zapoznania się z frekwencją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

SZKOLENIA BHP

Informujemy, iż przyjmujemy zapisy na wstępne i okresowe szkolenie

BHP, które odbędzie się 16 kwietnia 2019 roku. Cena szkolenia

wstępnego 40 zł, natomiast szkolenia okresowego 80 zł.

Prosimy o sprawdzenie ważności szkoleń, uczniów i pracowników w

Państwa firmach.

Szkolenie odbędzie się o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Cechu.

Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w biurze Cechu.

Urząd Skarbowy 2019

Na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od pracowników w 2019r nadal będziemy stosować dotychczasową kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 556,02 zł, zatem podatek możemy pomniejszyć o kwotę 46,33zł.

 

Miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy nie uległy zmianie i wynoszą:

- miejscowe 111,25 zł

- podwyższone 139,06zł

 

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia z VAT w 2019 roku wynosi 200 000zł natomiast limit obrotu do kas fiskalnych – 20 000 zł.

 

W 2019 roku z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać podatnicy, których przychody w 2018r. nie przekroczyły 250 000 euro, co stanowi 1 069 875,50 zł

 

TERMINARZ PŁATNIKA

 

Rodzaj deklaracji

Termin przekazania do US

Termin przekazania do podatnika

PIT 4R

wyłącznie drogą elektroniczną do 31stycznia 2019r.

deklaracja przekazywana

tylko do US

PIT-11

wyłącznie drogą elektroniczną do 31stycznia 2019r.

do 28. lutego 2019r.

PIT-8C

wyłącznie drogą elektroniczną do 31stycznia 2019r.

do 28. lutego 2019r.

PIT-8AR

wyłącznie drogą elektroniczną do 31stycznia 2019r.

deklaracja przekazywana

tylko do US

PIT-16A

do 31 stycznia 2019r.

nie dotyczy

PIT-28

do 31 stycznia 2019r.

nie dotyczy

WYNAGRODZENIE MINIMALNME

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 2 250,00 zł brutto (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. poz. 1794)

SKŁADKI ZUS 2019

Od stycznia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 2859,00zł. Dotyczy to tych przedsiębiorców którzy nie mogli skorzystać z tzw. „małego ZUS-u”

 

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2019 roku od podanej podstawy wynoszą:

 

emerytalne: 19,52 % 558,08

rentowe: 8,00 % 228,72

chorobowe: 2,45% 70,05

wypadkowe: wg stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2019r. wynosi: 3803,56zł

Składka 9% wynosi: 342,32zł, natomiast do odliczenia od podatku 7,75% - 294,78zł

 

Składka na Fundusz Pracy w 2019 roku wynosi 70,05zł

 

Stopa procentowa na FGŚP w 2019 roku wynosi 0,10%

 

Stawki uczniowskie za styczeń i luty 2019r. pozostają bez zmian w stosunku do grudnia 2018, czyli:

 

I rok nauki 183,21zł.brutto

II rok nauki 229,01zł brutto

III rok nauki 274,81zł brutto

 

Zakłady zatrudniające w 2018r. średnio powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2019r.

REFUNDACJA

Do 20 grudnia br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za  miesiące: 09,10,11 br. Należy złożyć: listy płac, DRA, przelew ZUS.

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 08, 09 i 10/2018, DRA i przelewy ZUS za m-c 09, 10 i 11/2018.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

PROMOCJA UCZNIÓW DO NASTĘPNEJ KLASY

Biuro Cechu zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. W przypadkugdy uczeń nie przeszedł do następnej klasy prosimy o informację  pod  nr telefonu: 32 4343-668  celem przedłużenia umowy o naukę.

MISTRZ KIEROWNICY 2018

W dniu 14 czerwca br. odbyła się trzecia edycja międzyszkolnego konkursu „Mistrz Kierownicy” pomiędzy uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach oraz Zespołem Szkół Budowlano-Informatycznych. Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  oraz rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznym jej wykorzystaniem. Konkurs składał się z dwóch konkurencji w których brało udział 19 uczestników. W pierwszej części uczniowie musieli napisać test składający się z 30 pytań, natomiast w części praktycznej zaprezentowali jazdę sprawnościową z „Talerzem Stewarta”. Poziom wiedzy i umiejętności uczestników był bardzo wyrównany, a różnice w punktacji młodych kierowców minimalne. Po zakończeniu obu konkurencji zostały ogłoszone wyniki konkursu.

Młodzież miała także możliwość skorzystania z krótkiej przejażdżki dla zabawy na symulatorze zderzeń  i uświadomienia sobie jakie siły działają na kierowcę w samochodzie podczas faktycznego zderzenia i jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są zapięte pasy.

 

http://www.ckziu.zory.pl/aktualnosc/mistrz-kierownicy-2018-814.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT

RODO

W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO zwracamy się do państwa z prośbą o osobiste podejście do Biura Cechu w celu podpisania stosownych oświadczeń. Prosimy o zabranie pieczątki.

SKŁADKI

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.01.2018 r. minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2 100,00 zł brutto.

 

Od stycznia najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 2665,80 zł.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

emerytalne: 520,36 (19,52%)

rentowe: 213,26 (8,00%)

chorobowe: 65,31 (2,45%)

wypadkowe: wg stopy procentoej ustalonej dla danego zakładu

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2018 r. wynosi 3 554,93 .

Składka 9% wynosi 319,94 natomiast do odliczenia od podatku 7,75% - 275,51.

 

Składka na Fundusz Pracy w 2018 roku wynosi 65,31 zł

 

Stopa procentowa na FGŚP w 2018 r. wynosi 0,10%

 

Zakłady zatrudniające średnio w 2017 r. powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2018 r.

 

Miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy nie uległy zmianie i wynoszą:

 • miejscowe: 111,25 zł

 • podwyższone: 139,06 zł

 

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia z VAT w 2018 roku wynosi 200 000 zł, natomiast limit obrotu do kas fiskalnych – 20 000 zł. Zwracamy uwagę, iż istnieje możliwość rezygnacji z VAT pod pewnymi warunkami. Informacja w biurze Cechu.

 

W 2018 r. z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać podatnicy, których przychody w 2017 r. nie przekroczyły kwoty 250 000 euro, co stanowi 1 078 425,00 zł.

ZMIANA NASZEGO KONTA BANKOWEGO

Informujemy, iż z dniem 1 września 2017 roku zmienia się nasz

dotychczasowy numer konta bankowego na Bank Pekao S.A.

39 12404357 1111 0010 7310 4282.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowe konto.

EGZAMIN CZELADNICZY LUB MISTRZOWSKI W ZAWODZIE KELNER

Uprzejmie informujemy, że Zarząd katowickiej Izby Rzemieślniczej powołał komisję egzaminacyjną czeladniczo-mistrzowską w zawodzie KELNER. W drugiej połowie września będzie możliwoś uzyskania w katowickiej Izbie Rzemieślniczej tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w kwalifikacji prosimy o kontakt z biurem Cechu.

 

KASY FISKALNE

W 2017 roku został zachowany dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20 000,00 zł.

Natomiast limit zwolnienia podmiotowego VAT ustalono na kwotę 200 000 zł.

30-LECIE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH
SKWER RZEMIEŚLNIKÓW

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Naszego Cechu powstał "Skwer Rzemieślników". Uroczyście został odsłonięty 20 czerwca 2015 roku. Skwer znajduje się obok Cechu, przy Bramie Górnej, na skrzyżowaniu ul. Górne Przedmieście, Ogrodowej i Moniuszki.

 

O tym wydarzeniu pisali:

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3909345,rzemieslnicy-w-zorach-maja-swoj-skwer-zdjecia,id,t.html

oraz

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/skwer-rzemieslnikow-w-zorach-zostal-uroczyscie-odsloniety,3427081,artgal,t,id,tm.html

 

 

LAUREACI Z NASZEGO CECHU PODCZAS XXII GALI

17 kwietnia 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Podczas tegorocznej Gali 3 Naszych Rzemieślników zostalo uhonorowanych.

 

Tytuł "RZEMIEŚLNIK ROKU" otrzymał Pan Lech Wietrzyk.


 

Odznaczenie Rzemieślnicze "SZABLA im. JANA KILIŃSKIEGO" otrzymał  Pan Paweł Kania.


 

 

 

Wszystkim leuratom składamy gratulacje.

"STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech"

W związku z realizacją przez Nasz Cech projektu: "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech" zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat projektu:

 

http://www.cech.dlawas.pl/leonardo.html

oraz

http://www.cech.dlawas.pl/galeria,STAWIAM-NA-RODZINNE-RZEMIOSLO,0,17.html