aktualności
PROJEKT UNIJNY ADEPCI ŚLĄSKIEGO RZEMIOSŁA

Informacje o projekcie

Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia z województwa śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.


Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29, które spełniają łącznie trzy warunki:

1. nie pracują czyli są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo,

2. nie kształcą się, to znaczy nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

3. nie szkolą się to znaczy nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.


Wsparcie w ramach projektu:

1. Doradztwo zawodowe.

2. Pośrednictwo pracy.

3. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy.

4. Nauka zawodu rzemieślniczego u pracodawcy w ilości 1008 godz.

5. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych egzaminem czeladniczym.


Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia:

  • materiały szkoleniowe, informatory do egzaminu,
  • narzędzia branżowe do nauki zawodu,
  • stypendia szkoleniowe,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem zamieszkania uczestnika,
  • badania lekarskie,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Tytuł kwalifikacyjny czeladnika jest wysoko ceniony wśród przedsiębiorców. Po uwierzytelnieniu świadectwa czeladniczego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany jest w całej Unii Europejskiej.