członkostwo
członkostwo

 

Dlaczego warto należeć do Cechu?
 

Ponieważ będziesz mógł liczyć na:
- naszą gotowość do udzielenia Ci każdej informacji
- pomoc prawną w zakresie prawa pracy
- zorganizowanie kursów przygotowujących do nabycia kwalifikacji     zawodowych
- zorganizowanie szkoleń wg zgłaszanych potrzeb
- pomoc w prowadzeniu książki ryczłtowej
- prowadzenie rozliczeń ZUS-owskich
- udział we wspólnych imprezach rekreacyjnych, wycieczkach itp.
- rekomendacje swojej firmy przez Cech,
- szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów,


  Aby stać się członkiem Cechu należy przedłożyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg   KRS
- wypełnioną deklarację przynależności do Cechu ( do pobrania w zakładce pliki do pbrania)Chcąc szkolić uczniów dodatkowo należy przedłożyć:
- dyplom mistrzowski
- świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego,
- świadectwo ukończenia kursu BHP dla właścicieli,
 

 

 

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach zachęca do zrzeszania się wszystkich kupców i handlowców.
 

Oferujemy szeroki instruktaż i pomoc w zakresie zawierania umów i szkolenia uczniów. Równocześnie służymy pomocą w uzyskaniu dyplomów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie sprzedawca. Posiadanie dyplomu mistrzowskiego oraz zaświadczenia ukończenia kursu pedagogicznego uprawnia, po zakończeniu nauki, do otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia ucznia.
  

Korzyści dla pracownika młodocianego płynące ze spisania umowy rzemieślniczej:
- wynagrodzenie za pracę
- czas trwania umowy wlicza się do stażu pracy uprawniającego do emerytury
- zdobycie tytułu czeladnika w zawodzie

 

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych w

Żorach z dnia 27.04.2019ri decyzją Zarządu z dnia 27.05.2019r.

wysokość składek od 01.06.2019r. wynosi:

 

- od przedsiębiorców zatrudniających do 49 pracowników m-cznie 65,- zł

- od przedsiębiorców zatrudniających od 50 do 249 pracowników m-cznie 155,- zł

- od przedsiębiorców zatrudniających od 250 pracowników m-cznie 305,- zł

- od przedsiębiorców, którzy nabyli prawo do emerytury oraz nie zatrudniają pracowników m-cznie 35,- zł

 

Przedsiębiorca zatrudniający do 49 pracowników, poza opłatą o której mowa powyżej dodatkowo jest zobowiązany do zapłaty za każdego zatrudnionego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy składki w wysokości 8,00zł miesięcznie nie więcej jednak niż kwota 48,00zł miesięcznie. W przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy składka ta jest ustalana proporcjonalnie do części etatu.

Opłata za zatrudnionych pracowników dotyczy tylko firm zatrudniających do 49 osób.