członkostwo
członkostwo

 

Dlaczego warto należeć do Cechu?
 

Ponieważ będziesz mógł liczyć na:
- naszą gotowość do udzielenia Ci każdej informacji
- pomoc prawną w zakresie prawa pracy
- zorganizowanie kursów przygotowujących do nabycia kwalifikacji     zawodowych
- zorganizowanie szkoleń wg zgłaszanych potrzeb
- pomoc w prowadzeniu książki ryczłtowej
- prowadzenie rozliczeń ZUS-owskich
- udział we wspólnych imprezach rekreacyjnych, wycieczkach itp.
- rekomendacje swojej firmy przez Cech,
- szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów,


  Aby stać się członkiem Cechu należy przedłożyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg   KRS
- decyzję o nadaniu numeru REGON
- decyzję o nadaniu numeru NIP
- wypełnioną deklarację przynależności do Cechu ( do pobrania w zakładce pliki do pbrania)


UWAGA! Rzemieślnicy zatrudniający do 50 pracowników chcąc szkolić uczniów na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu mają obowiązek być członkami Cechu. /Ustawa o rzemiośle D.U. nr 129 z 2001r./


Chcąc szkolić uczniów dodatkowo należy przedłożyć:
- dyplom mistrzowski
- świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego,
- świadectwo ukończenia kursu BHP dla właścicieli,
 

 

 

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach zachęca do zrzeszania się wszystkich kupców i handlowców.
 

Oferujemy szeroki instruktaż i pomoc w zakresie zawierania umów i szkolenia uczniów. Równocześnie służymy pomocą w uzyskaniu dyplomów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie sprzedawca. Posiadanie dyplomu mistrzowskiego oraz zaświadczenia ukończenia kursu pedagogicznego uprawnia, po zakończeniu nauki, do otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia ucznia.
  

Korzyści dla pracownika młodocianego płynące ze spisania umowy rzemieślniczej:
- wynagrodzenie za pracę
- czas trwania umowy wlicza się do stażu pracy uprawniającego do emerytury
- zdobycie tytułu czeladnika w zawodzie


Członek Cechu zobowiązany jest do uiszczania składek cechowych ustalonych przez  Walne Zgromadzenie Członków, które od 1 czerwca 2019r. wynoszą miesięcznie:

 

 1. Składki cechowe:

- od przedsiębiorców zatrudniających do 49 pracowników

      m-cznie 65,- zł

- od przedsiębiorców zatrudniających od 50 do 249 pracowników

       m-cznie 150,- zł

- od przedsiębiorców zatrudniajacych od 250 pracowników

      m-cznie 300,- zł

- od przedsiębiorców, którzy nabyli prawo do emerytury bez zatrudniania sił

      najemnych m-cznie 30,- zł

- od każdego zatrudnionego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,

       m-cznie 8,- zł

- od zatrudnionego pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy

      proporcjonalnie do części etatu.

Składka za zatrudnionych pracowników nie może przekroczyć

     miesięcznie 48,- zł.

Opłata za zatrudnionych pracowników dotyczy tylko firm zatrudniających do 49 osób.