INFORMACJE DLA PRACODAWCY
0000-00-00
UPRAWNIENIA DO SZKOLENIA

Każdy pracodawca przyjmujący pracownika młodocianego  na praktyczną naukę zawodu powinien posiadać  adekwatne kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne.
Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić osoby, które posiadają:

  1.  tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać i ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej;
  2. instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nie posiadający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać ukończony kurs pedagogiczny, o którym mowa powyżej oraz :

     co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1–5 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, posiadają ponadto:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać,i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej bądź policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

 

KORZYŚCI Z KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH


– możliwość uzyskania refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń ( na terenie województwa śląskiego refundacja jest prowadzona przez: Śląską Wojewódzką Komendę OHP w Katowicach 40-950 Katowice, ul. Plac Grunwaldzki 8-10),

– uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników po ukończeniu przygotowania zawodowego i zdobyciu przez nich kwalifikacji zawodowych przyznawane przez jednostki samorządowe ( gminy ),w której zameldowany jest na stałe wyszkolony uczeń,

– możliwość zatrudnienia wyszkolonego, wykwalifikowanego pracownika po ukończeniu praktycznej nauki zawodu i zdaniu egzaminu.

REFUNDACJA

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w okresie kwartalnym ( za m-ce IX-XI, XII-II, III-V, VI-VIII) w biurze Cechu  następujące dokumenty:
– kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
– kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51” )
– kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA )

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.