INFORMACJE DLA UCZNIA - PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO
0000-00-00

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach zaprasza absolwentów szkół podstawowych do nauki  w naszych zakładach rzemieślniczych.  Zdobyty zawód potwierdzony tytułem czeladnika lub pracownika wykwalifikowanego ułatwi Ci znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Pracodawcy zrzeszeni w tutejszym Cechu posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne uprawniające do szkolenia pracowników młodocianych.

CECH_PostawNaRzemioslo_ulotka_A5_web

Jeśli szukasz praktyki w wybranym przez siebie zawodzie zgłoś się do Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach lub zapoznaj się z zakładką katalog firm. Tam znajdziesz pracodawców, rzemieślników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje abyś mógł rozpocząć naukę zawodu.
INFORMACJE DLA PRACODAWCY
0000-00-00
UPRAWNIENIA DO SZKOLENIA

Każdy pracodawca przyjmujący pracownika młodocianego  na praktyczną naukę zawodu powinien posiadać  adekwatne kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne.
Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić osoby, które posiadają:

  1.  tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać i ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej;
  2. instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nie posiadający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać ukończony kurs pedagogiczny, o którym mowa powyżej oraz :

     co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1–5 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, posiadają ponadto:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać,i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej bądź policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

 

INFORMACJE - UMOWA, KODEKS PRACY
0000-00-00

UMOWA

Czas trwania nauki zawodu jest określona i trwa 3 lata (36 miesięcy). Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części; praktycznej zorganizowanej w zakładzie i teoretycznej zorganizowanej w szkole branżowej I stopnia lub na kursach dokształcających. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym, który  przeprowadzany jest przez komisje egzaminacyjne w Izbie Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach albo egzaminem zawodowym, który zdawany jest przed OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna).

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą – rzemieślnikiem bądź przedsiębiorcą a uczniem (pracownikiem młodocianym). Umowa ta podpisywana jest w biurze Naszego Cechu. Do umowy załączane są specjalnie wygenerowane załączniki dotyczące, niekaralności pracodawcy, RODO a także porozumienia pracodawcy ze szkołą.W podpisywaniu umowy biorą udział: uczeń, pracodawca, jeden z rodziców ucznia lub jego prawny opiekun (posiadający dokument stwierdzający opiekę prawną nad uczniem).

 

UWAGA: Umowa w  Cechu jest płatna i na podstawie uchway Zarządu  wynosi 300 zł. Koszt spisania umowy pokrywa rodzic lub opiekun prawny

DOKUMENTY DO SPISANIA UMOWY

PRACOWNIK MŁODOCIANY ( UCZEŃ ) PRZEDKŁADA PRACODAWCY ORAZ W BIURZE CECHU :

  • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie;

  • zaświadczenie, opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

    (w przypadku osób poniżej 15 roku życia);

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

  • dane do umowy - kwestionariusz osoby (dostępny w biurze Cechu Żory lub TUTAJ)

W przypadku zmiany pracodawcy dodatkowo wymagane jest:

  • świadectwo pracy

  • poprzednia umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.