O nas
Historia Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach...

Rzemieślnicy miasta Żory i gminy Suszec długo domagali się utworzenia Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach. W listopadzie 1984 roku na zebraniu rzemieślników, przedstawicieli różnych branż, wyłoniono zespół organizacyjny do przygotowania i załatwienia wszystkich spraw związanych z organizacją Cechu. Wśród rzemieślników została przeprowadzona ankieta, której wynik był następujący: na 227 ankietowanych, 225 rzemieślników opowiedziało się za utworzeniem Cechu. Opracowano Statut Cechu, który został zatwierdzony przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach 3 maja 1985 roku. Końcowym aktem powołania Cechu było złożenie wniosku do Urzędu Wojewódzkiego o wpis do rejestru. Decyzja o wpisie do Rejestru Cechów wydana została 15 maja 1985 roku i tak w dniu 1 czerwca 1985 roku, rozpoczął swoją działalność Cech Rzemiosł Różnych w Żorach.

Cech dzisiaj

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją, zrzeszającą na zasadach dobrowolności rzemieślników i inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz osoby prawne. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego i członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Cech posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Działa na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy o działalności gospodarczej, ustawy o organizacjach pracodawców oraz statutu.Nasze zadania

Do zadań statutowych Cechu należy między innymi:
- utrwalanie więzi środowiskowej
- reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów  administracyjnych
- udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji
- rozpatrywanie skarg na działalność
- organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
- propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego
- współpraca z władzami oświatowymi w zakresie szkolenia uczniów
- organizowanie pomocy instruktażowej i szkoleń w zakresie bhp itp.
 

Nadzór nad przygotowaniem zawodowym

 • prowadzenie rejestru zakładów posiadających możliwości i uprawnienia do szkolenia pracowników młodocianych,
 • spisywanie umów o naukę zawodu z pracownikami młodocianymi oraz przygotowywanie pełnej dokumentacji
  z tym związanej,
 • współpraca z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudniani w celu przygotowania zawodowego u pracodawców – rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne,
 • prowadzimy egzaminy kontrolne dla uczniów rzemiosła,
 • przyjmowanie i kompletowanie wniosków o przystąpienie do egzaminu czeladniczego,
 • sporządzanie wniosków o zawarcie umowy o refundację z O.H.P.
 • zbieranie pełnej dokumentacji oraz pośredniczenie w uzyskiwaniu refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników młodocianych z O.H.P.

 

STARSI CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH

 

  

Śp.Filak Aleksander 1985-1989


 Kremiec Łucjan 1989-1997

 Śp. Żbik Janusz 1997-2009

 

Krzak Zdzisław 2009-nadal

Organami statutowymi Cechu są: Walne Zgromadzenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania ustalonego statutem. Organem wykonawczym jest Zarząd Cechu. Kieruje on pracami Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Zgodnie ze statutem cechowym Zarząd Cechu wybierany jest raz na 4 lata.

Władze Cechowe na lata 2021-2025
 

Starszy Cechu:          Krzak Zdzisław

 

Zarząd Cechu:

Podstarsi Cechu:         Gałach Aniela

                                    Gembalczyk Janina

Sekretarz Zarządu:      Tadeusz Widera

Skarbnik Zarządu:        Wietrzyk Lech

Członkowie Zarządu:   
                                   Weronika Pawlicka-Jaworska
                                   Kuś Robert

                                   Staniocha Wojciech

                                   Wałach Franciszek

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:         Kopiecki Janusz

Zastępca:                    Hruby Robert

Sekretarz:                   Staniek Alfred

 

Sąd Cechowy:

Przewodniczący:        Grzegorz Toczek

Członkowie:               Gabryś Dariusz
                                  Kłosowski Andrzej

                                  

 

Nagroda PHOENIX SARIENSIS 

W 2010 roku Cech Rzemiosł Różnych w Żorach został uhonorowany przez władze miejskie nagrodą PHOENIX SARIENSIS 2009. Wyróżnienie to jest zasługą całego środowiska rzemieślniczego na przestrzeni 25 lat istnienia naszego Cechu.

 SKWER RZEMIEŚLNIKÓW


Z okazji Jubileuszu 30-lecia Naszego Cechu powstał "Skwer Rzemieślników". Uroczyście został odsłonięty 20 czerwca 2015 roku. Skwer znajduje się obok Cechu, przy Bramie Górnej, na skrzyżowaniu ul. Górne Przedmieście, Ogrodowej i Moniuszki.Dlaczego warto należeć do Cechu?

 

Ponieważ będziesz mógł liczyć na:
- naszą gotowość do udzielenia Ci każdej informacji
- pomoc prawną w zakresie prawa pracy
- zorganizowanie kursów przygotowujących do nabycia kwalifikacji     zawodowych
- zorganizowanie szkoleń wg zgłaszanych potrzeb
- pomoc w prowadzeniu książki ryczłtowej
- prowadzenie rozliczeń ZUS-owskich
- udział we wspólnych imprezach rekreacyjnych, wycieczkach itp.
- rekomendacje swojej firmy przez Cech,
- szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów,


Aby stać się członkiem Cechu należy przedłożyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg   KRS
- wypełnioną deklarację przynależności do Cechu ( do pobrania w zakładce pliki do pbrania)
- RODOChcąc szkolić uczniów dodatkowo należy przedłożyć:
- dyplom mistrzowski
- świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego,
- świadectwo ukończenia kursu BHP dla właścicieli,
 
 
SKŁADKA CECHOWA - OPŁATA

Decyzją Zarządu z dnia 24.02.2020 r. wysokość składek od 01.03.2020 r. wynosi:

 1. Określić wysokość składek cechowych w następujący sposób:

a) od przedsiębiorców zatrudniających do 49 pracowników w tym nie zatrudniających pracowników młodocianych składka cechowa wynosi 65,00 zł miesięcznie;

b) od przedsiębiorców zatrudniających do 49 pracowników w tym zatrudniających pracowników młodocianych składka cechowa wynosi 80,00 zł miesięcznie;

c) od przedsiębiorców zatrudniających od 50 do 249 pracowników składka cechowa wynosi 170,00 zł miesięcznie;

d) od przedsiębiorców zatrudniających powyżej 250 pracowników składka cechowa wynosi 320,00 zł miesięcznie;

e)  od przedsiębiorców, którzy nabyli prawo do emerytury oraz nie zatrudniają pracowników składka cechowa wynosi 40,00 zł miesięcznie;

 1. Przedsiębiorca zatrudniający do 49 pracowników, poza opłatą o której mowa w ust. 1 „a” i „b” powyżej, dodatkowo jest zobowiązany do zapłaty za każdego zatrudnionego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy składki w wysokości 8,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż kwota 48,00 zł miesięcznie. W przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników w niepełnym wymiarze c zasu pracy, składka, o której mowa w niniejszym ustępie jest ustalana proporcjonalnie do części etatu.

 1. Podstawą do naliczenia składek za pracowników jest oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnieniu.

 1. Nieregulowanie składek cechowych przez okres 6 miesięcy powoduje skreślenie przedsiębiorcy z rejestru Cechu

 2. Na wniosek przedsiębiorcy, w uzasadnionych przypadkach, Zarząd Cechu może obniżyć wysokość składek cechowych.