O nas

Historia Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach..
 

Rzemieślnicy miasta Żory i gminy Suszec długo domagali się utworzenia Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach. W listopadzie 1984 roku na zebraniu rzemieślników, przedstawicieli różnych branż, wyłoniono zespół organizacyjny do przygotowania i załatwienia wszystkich spraw związanych z organizacją Cechu. Wśród rzemieślników została przeprowadzona ankieta, której wynik był następujący: na 227 ankietowanych, 225 rzemieślników opowiedziało się za utworzeniem Cechu. Opracowano Statut Cechu, który został zatwierdzony przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach 3 maja 1985 roku. Końcowym aktem powołania Cechu było złożenie wniosku do Urzędu Wojewódzkiego o wpis do rejestru. Decyzja o wpisie do Rejestru Cechów wydana została 15 maja 1985 roku i tak w dniu 1 czerwca 1985 roku, rozpoczął swoją działalność Cech Rzemiosł Różnych w Żorach.

Nasze zadania
 

Do zadań statutowych Cechu należy między innymi:
- utrwalanie więzi środowiskowej
- reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów 
administracyjnych
- udzielanie pomocy prawnej
- udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji
- rozpatrywanie skarg na działalność
- organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
- propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego
- współpraca z władzami oświatowymi w zakresie szkolenia uczniów
- organizowanie pomocy instruktażowej i szkoleń w zakresie bhp itp.

 

STARSI CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH

 

  

Śp.Filak Aleksander 1985-1989


 Kremiec Łucjan 1989-1997

 Śp. Żbik Janusz 1997-2009

 

Krzak Zdzisław 2009-nadal

 

Władze Cechowe na lata 2021-2025
 

Starszy Cechu:          Krzak Zdzisław

 

Zarząd Cechu:

Podstarsi Cechu:         Gałach Aniela

                                 Gembalczyk Janina

Sekretarz Zarządu:       Tadeusz Widera

Skarbnik Zarządu:        Wietrzyk Lech

Członkowie Zarządu:   
                                 Weronika Pawlicka-Jaworska
                                 Kuś Robert

                                 Staniocha Wojciech

                                 Wałach Franciszek

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:         Kopiecki Janusz

Zastępca:                     Hruby Robert

Sekretarz:                   Staniek Alfred

 

Sąd Cechowy:

Przewodniczący:        Grzegorz Toczek

Członkowie:               Gabryś Dariusz
                                   Kłosowski Andrzej

                                  

 

Nagroda PHOENIX SARIENSIS

 

W 2010 roku Cech Rzemiosł Różnych w Żorach został uhonorowany przez władze miejskie nagrodą PHOENIX SARIENSIS 2009. Wyróżnienie to jest zasługą całego środowiska rzemieślniczego na przestrzeni 25 lat istnienia naszego Cechu.

 


 

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Naszego Cechu powstał "Skwer Rzemieślników". Uroczyście został odsłonięty 20 czerwca 2015 roku. Skwer znajduje się obok Cechu, przy Bramie Górnej, na skrzyżowaniu ul. Górne Przedmieście, Ogrodowej i Moniuszki.

 

 

 

Dlaczego warto należeć do Cechu?
 

Ponieważ będziesz mógł liczyć na:
- naszą gotowość do udzielenia Ci każdej informacji
- pomoc prawną w zakresie prawa pracy
- zorganizowanie kursów przygotowujących do nabycia kwalifikacji     zawodowych
- zorganizowanie szkoleń wg zgłaszanych potrzeb
- pomoc w prowadzeniu książki ryczłtowej
- prowadzenie rozliczeń ZUS-owskich
- udział we wspólnych imprezach rekreacyjnych, wycieczkach itp.
- rekomendacje swojej firmy przez Cech,
- szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów,


  Aby stać się członkiem Cechu należy przedłożyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg   KRS
- wypełnioną deklarację przynależności do Cechu ( do pobrania w zakładce pliki do pbrania)Chcąc szkolić uczniów dodatkowo należy przedłożyć:
- dyplom mistrzowski
- świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego,
- świadectwo ukończenia kursu BHP dla właścicieli,
 

 

 

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach zachęca do zrzeszania się wszystkich kupców i handlowców.
 

Oferujemy szeroki instruktaż i pomoc w zakresie zawierania umów i szkolenia uczniów. Równocześnie służymy pomocą w uzyskaniu dyplomów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie sprzedawca. Posiadanie dyplomu mistrzowskiego oraz zaświadczenia ukończenia kursu pedagogicznego uprawnia, po zakończeniu nauki, do otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia ucznia.
 

Korzyści dla pracownika młodocianego płynące ze spisania umowy rzemieślniczej:
- wynagrodzenie za pracę
- czas trwania umowy wlicza się do stażu pracy uprawniającego do emerytury
- zdobycie tytułu czeladnika w zawodzie

 

Decyzją Zarządu z dnia 24.02.2020 r. wysokość składek od 01.03.2020 r. wynosi:

 

  1. Określić wysokość składek cechowych w następujący sposób:

a) od przedsiębiorców zatrudniających do 49 pracowników w tym nie zatrudniających pracowników młodocianych składka cechowa wynosi 65,00 zł miesięcznie;

 

b) od przedsiębiorców zatrudniających do 49 pracowników w tym zatrudniających pracowników młodocianych składka cechowa wynosi 80,00 zł miesięcznie;

 

c) od przedsiębiorców zatrudniających od 50 do 249 pracowników składka cechowa wynosi 170,00 zł miesięcznie;

 

d) od przedsiębiorców zatrudniających powyżej 250 pracowników składka cechowa wynosi 320,00 zł miesięcznie;

 

e)  od przedsiębiorców, którzy nabyli prawo do emerytury oraz nie zatrudniają pracowników składka cechowa wynosi 40,00 zł miesięcznie;

 

  1. Przedsiębiorca zatrudniający do 49 pracowników, poza opłatą o której mowa w ust. 1 „a” i „b” powyżej, dodatkowo jest zobowiązany do zapłaty za każdego zatrudnionego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy składki w wysokości 8,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż kwota 48,00 zł miesięcznie. W przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników w niepełnym wymiarze c zasu pracy, składka, o której mowa w niniejszym ustępie jest ustalana proporcjonalnie do części etatu.

  1. Podstawą do naliczenia składek za pracowników jest oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnieniu.

  1. Nieregulowanie składek cechowych przez okres 6 miesięcy powoduje skreślenie przedsiębiorcy z rejestru Cechu

  2. Na wniosek przedsiębiorcy, w uzasadnionych przypadkach, Zarząd Cechu może obniżyć wysokość składek cechowych.