WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH
2020-09-14

 

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

Przyuczenie 200,98

I KL 251,22

II KL 301,47

III KL 351,71

 

REFUNDACJA
2020-09-14

Do 30 września br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 06,07,08/2020 r. Należy złożyć: listy płac, DRA i przelewy ZUS, bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 05, 06 i 07/2020, DRA i przelewy ZUS za m-c 06, 07 i 08/2020 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

UMOWY NIE ZAREJESTROWANE W CECHU (NP. UMOWY Z OHP RYBNIK)
2020-09-14

Przypominany, że aby otrzymać refundacje do końca września 2020 należy złożyć w biurze Cechu wszystkie nowe umowy o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy zawarte z OHP. Osoby, które tego nie zrobią, nie otrzymają refundacji do końca trwania nauki.

BRAK PROMOCJI DO NASTĘPNEJ KLASY
2020-09-14

Biuro Cechu Zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. W przypadku gdy uczeń nie zdał do następnej klasy prosimy o informacje pod numer telefonu 32 434 36 68 lub 699 902 300 celem przedłużenia umowy o naukę.

WODY TERMALNE
2020-09-14

Zarząd Cechu jak co roku planuje wyjazd na Wody Termalne do Szaflar w listopadzie 2020 roku. O kosztach wyjazdu poinformujemy Państwa w późniejszym terminie. Jednocześnie informujemy, że to czy wyjazd się odbędzie zależne będzie od obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami. Dobra zabawa i doborowe towarzystwo zagwarantowane

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW - 29 SIERPNIA 2020 R.
2020-08-10

Zarząd oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach zawiadamiają o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach
w dniu
29 sierpnia 2020 r. (sobota) na godz. 9:00
w siedzibie Cechu w Żorach, przy ul. Moniuszki 19/12.

 

 

W przypadku braku kworum podczas I terminu Walnego Zgromadzenia, II termin Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach ustalono na

29 sierpnia 2020 r. (sobota) o godz. 9:15

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW KTÓRZY BĘDĄ ZATRUDNIAĆ MŁODOCIANYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
2020-07-27

 


Prosimy o zweryfikowanie wieku uczniów z którymi chcą Państwo zawrzeć umowę w roku szkolnym 2020/2021.

Zgodnie z informacjami, które uzyskaliśmy jeśli uczeń do 1 września 2020 nie ma ukończonego 15 roku życia aby zawrzeć umowę konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

PRZYWRÓCENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW DLA WSZYSTKICH KLAS
2020-06-26

Szanowni Państwo,

Informujemy, ze na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczona została informacja dotycząca powrotu pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu.

 

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.


https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

XXXIX Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę
2020-06-11

W niedzielę 28 czerwca 2020 r. odbędzie się XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, która w tym roku, w związku z występowaniem COVID-19, przybierze nieco skromniejszy kształt. Wydarzenie organizowane jest przez Krajową Radę Duszpasterską Rzemiosła przy ZRP.

 

Planowany program Pielgrzymki – 28.06.2020 r.:

9:00 – zbiórka przy pomniku ks. Kard. S. Wyszyńskiego.

9:30 – msza święta koncelebrowana przez Duszpasterzy Rzemiosła.

 
Cech Rzemiosł Różnych  w tym roku nie organizuje wyjazdu na pielgrzymkę. Dojazd we własnym zakresie. Serdecznie zapraszamy.

MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA UMOWY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO
2020-06-05

Poniżej przedstawiamy Państwu informację otrzymaną z Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach:

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przygotowuje się do kolejnego sezonu egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Przygotowaliśmy instrukcje oraz specjalne procedury, które pozwolą na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Komisji Egzaminacyjnych oraz kandydatów  w przeprowadzanych przez izbę egzaminach.  Cieszą nas kolejne zniesienia obostrzeń, ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia, jednakże martwią zapowiedzi powrotu fali zachorowań, tzw. drugi etap COVID-19, zapowiadany na okres wrzesień – listopad 2020 roku. Z uwagi jednak na trudności w precyzyjnym określeniu powrotu fali zachorowań,  Izba Rzemieślnicza w Katowicach – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów  i mistrzów szkolących informuje o możliwości skrócenia umów o praktyczną naukę zawodu np. do dnia 15-31 lipca 2020 roku. Te działania pozwolą na wcześniejsze przeprowadzenie egzaminów oraz podział na mniejsze grupy kandydatów w sesjach egzaminacyjnych zgodnie z przygotowana przez izbę Instrukcję bezpieczeństwa i higieny. Obawiamy się  możliwości wystąpienia drugiej fali Pandemii koronawirusa co spowoduje  kolejne obostrzenia, które mogą nam uniemożliwić bieżące i sprawne przeprowadzenie egzaminów w miesiącach wrzesień – październik – listopad.  Dlatego też chcąc zapobiec tej sytuacji proponujemy przeprowadzenie części egzaminów w miesiącu  sierpień 2020 roku. Uważamy, że jest to bezpieczna alternatywa związana  z terminami egzaminów czeladniczych dla pracowników młodocianych.

EGZAMINY CZELADNICZE
2020-06-05

Egzaminy czeladnicze, które przed nami, swoją formą nie będą odbiegać od ubiegłorocznych zasad, choć odbędą się przy zastosowaniu podwyższonego reżimu sanitarnego ze względu na panującą pandemię.

Egzamin czeladniczy, jak do tej pory, składać się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego (część pisemna i część ustna).

Kompletne wnioski tegorocznych absolwentów Branżowych Szkół I Stopnia  na egzamin czeladniczy będą przyjmowane do dnia 30 czerwca br

Wymagane załączniki przy składaniu dokumentów do egzaminu czeladniczego:

- wniosek  (można pobrać w zakładce do pobrania)

- zaświadczenie o odbytej praktyce  (można pobrać w zakładce do pobrania)

- oświadczenie do egzaminu COVID-19  (można pobrać w zakładce do pobrania)

- upoważnienie do odbioru dokumentu (można pobrać w zakładce do pobrania)

- 1 fotografia (czytelnie podpisana)

- kopia świadectwa ukończenia szkoły branżowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe (czyli uczniowie, którzy nie chodzą do szkoły) zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej

- kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.

- w przypadku skrócenia umowy wniosek o skrócenie ( można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub w biurze cechu

- opłata 716,00 zł.

PRZEDŁUŻENIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO I ZWOLNIENIA Z PRACY DO DNIA 26 CZERWCA
2020-06-05
Do dnia 26 czerwca wydłużono okres zawieszenia funkcjonalności placówek systemu oświaty, automatycznie wydłuża się o kolejne tygodnie okres ustawowego zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy.
REFUNDACJA MARZEC - KWIECIEŃ - MAJ 2020
2020-06-05

Do 30 czerwca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP Katowice:

 

  w przypadku gdy pracodawca nie korzysta ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19: za  miesiące: 03,04,05/2020 r. należy złożyć: listy płac wraz z potwierdzeniem otrzymania wynagrodzenia, DRA i przelewy ZUS, bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 02, 03 i 04/2020 wraz z potwierdzeniem otrzymania wynagrodzenia, DRA i przelewy ZUS za m-c 03, 04 i 05/2020 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

 

- w przypadku korzystania ze zwolnienia z składek ZUS w związku z COVID -19: za  miesiące: 03,04,05/2020 r. należy złożyć: listy płac wraz z potwierdzeniem otrzymania wynagrodzenia, DRA

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 02, 03 i 04/2020 wraz z potwierdzeniem otrzymania wynagrodzenia, DRA za m-c 03, 04 i 05/2020

 w przypadku korzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, należy dołączyć informację z ZUS potwierdzającą zwolnienie.

– z odroczenia płatności składek ZUS – dokumenty należy złożyć dopiero w momencie opłacenia składek  wraz z dowodem opłacenia.

 

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości.

Prosimy o zabranie pieczątki.

BHP
2020-06-05

Prosimy sprawdzić terminy  ważności zaświadczeń BHP swoich uczni i zgłosić ich udział w szkoleniu w dogodnych dla Państwa terminach: 14 lipiec (okresowe), 25 sierpnia (wstępne).

Szkolenia odbędą się o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Cechu.

Cena szkolenia wstępnego 40 zł, natomiast szkolenia okresowego 80 zł. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w Biurze Cechu.

UMOWY OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
2020-06-05

W związku z faktem, iż od nowego roku szkolnego 2020/2021 naukę zawodu rozpoczną absolwenci   VIII klasy szkoły podstawowej, prosimy pracodawców aby przed spisaniem umowy w Cechu przeprowadzili z uczniem szczegółowy wywiad i zwrócili uwagę na jego wiek, ponieważ w chwili spisania umowy uczeń który w 2020r ma 14 lat  oprócz kopii świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i badań wstępnych będzie musiał przedstawić  pozytywną opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Nowe umowy obowiązujące od 01.09.2020 r. będą spisywane w biurze Cechu:

- do dnia 1 sierpnia do 18 sierpnia br. uczniowie z CKZiU Żory,

- do 31 sierpnia br. pozostali

STAWKI UCZNIOWSKIE CZERWIEC 2020 r. - LIPIEC 2020 r. - SIERPIEŃ 2020 r.
2020-06-04

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

I rok nauki 266,57

II rok nauki 319,89

III rok nauki 373,20

Przyuczenie 213,26

POWRÓT UCZNIÓW KLASA 3
2020-05-29

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (28.05.2020 roku Poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które dopuszcza od 1 czerwca 2020 roku Uczniów klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianym, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych.

 

Szczegółowe informacje: http://monitorpolski.gov.pl/D2020000095301.pdf

INFORMACJE ZUS NA TEMAT TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 3.0
2020-05-28

Tarcza antykryzysowa 3.0 przewiduje nowe rozwiązania osłonowe w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Rozwiązania te rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców w zakresie:

1. Świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność - dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia, a nie jak dotychczas przed 1 lutego,

2. Zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. - takie zwolnienie, poza dotychczasową grupą uprawnionych, mogą uzyskać też osoby wskazane w nowych przepisach.

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi pomocy.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie www.zus.pl w zakładce O ZUS/aktualności.

PRZEDŁUŻENIE CZASU OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY DO 7 CZERWCA
2020-05-21

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 roku Poz. 871 zostaje przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z zapisami tego Rozporządzenia pracodawcy do 7 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

OCENY
2020-05-19
Na prośbę CKZiU w Żorach informujemy, że oceny zajęć praktycznych powinny być wystawione do dnia 15 czerwca br.
AKTUALNA SYTUACJA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO
2020-05-18

Pomimo informacji przekazywanych na konferencjach prasowych nadal obowiązują zapisy Art. 15 f punkt 1 Ustawy ( Dz.U. 2020 poz. 568 z dnia 31 marca 2020 r.) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) tj. w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Przepis ten na chwilę obecną obowiązuje do dnia 24 maja 2020 roku i nie został odwołany żadnym Rozporządzeniem.

WYTYCZNE DLA BRAŻ

WYTYCZNE DLA BRAŻ
2020-05-15
https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz
DOTYCZY ZAŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OCENĄ ZAJEĆ PRAKTYCZNYCH WYSTAWIANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ
2020-05-14
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w odpowiedzi na często pojawiające się pytania dotyczące wystawiania przez pracodawców zaświadczeń związanych z oceną zajęć praktycznych uprzejmie informuje, że Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[1], w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty został wprowadzony obowiązek zwolnienia pracownika młodocianego przez pracodawcę ze świadczenia pracy. Przepis ten obowiązuje z mocą od dnia 12 marca 2020 roku.


TARCZA FINANSOWA
2020-05-13

Szanowni Państwo,

Od 18 rusza nabór na subwencje w ramach tarczy PFR.

Wniosek składa się przez bankowość elektroniczną.

O subwencję finansową może ubiegać się przedsiębiorca, jeśli działał na koniec ubiegłego roku i spełniał podstawowe kryteria oraz jeśli spadek jego przychodów wyniósł  25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego i to może być liczone zarówno w odniesieniu do poprzedniego miesiąca jak i analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

 

 

 

MSZA ŚW. KU CZCI ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA
2020-05-11

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców, ich rodziny, pracowników, uczniów, Seniorów Rzemiosła oraz mieszkańców Żor na uroczystą mszę świętą ku czci Świętego Józefa Robotnika, która odbędzie się w dniu 1 maja o godz. 9.00 w naszym parafialnym kościele.
I
nformujemy, że jest możliwość spowiedzi w salkach przy kościele od godziny 8.30

W kościele może być 45 osób.

AKTUALNA SYTUACJA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO
2020-05-09

Izba Rzemieślnicza ora Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że nadal obowiązuje przepis:


Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy ( Dz.U. 2020 poz. 568  USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1).

 

Począwszy od dnia 12 marca, to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnić ich z konieczności świadczenia pracy.  Obowiązek ten nie jest uzależniony od wniosku młodocianego. 

Nadal więc, zgodnie z przytoczonym Art. pracownicy młodociani zwolnieni są z obowiązku świadczenia pracy.

 

Często mylony jest fakt zmiany obostrzenia dotyczącego możliwości wychodzenia z domu osób powyżej 13 roku życia.  Pomiędzy zakazem opuszczania miejsca zamieszkania przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru osoby dorosłej a przepisem art. 15f ustawy o COVID-19 nie ma żadnej zależności. Przepisy te dotyczą różnych aspektów życia społecznego.

 

Kolejną kwestią budząca wątpliwości jest sprawa wypłacania wynagrodzeń pracownikom młodocianym w okresie pandemii koronawirusa.

Art. 15f. 2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Niestety w tym przypadku brak jest jednoznacznej interpretacji przepisu posiłkujemy się więc interpretacjami/stanowiskami Ministerstwa, które zostały opublikowane w programie prawniczym LEX.

Przedstawiam dostępne wyjaśnienia Ministerstwa w tym zakresie:


PYTANIE

Przedsiębiorca, który prowadzi zakład fryzjerski zatrudnia praktykantów. W związku ze stanem epidemii był zmuszony do zamknięcia zakładu, lecz nie zamknął działalności gospodarczej, aby nie zwalniać pracowników.

Czy praktykantom zatrudnionym na umowę o pracę w celu sprawowania praktyk zawodowych trzeba wypłacić wynagrodzenie?

 

ODPOWIEDŹ

Młodocianym pracownikom pracodawca może, ale nie musi wypłacić wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. g i § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 658) do 19.04.2020 r. zostało wprowadzone czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z fryzjerstwem polegające na całkowitym zakazie prowadzenia tej działalności. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wprowadzonego w szkołach od 12.03.2020 r. na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.), pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy, do czego jest zobowiązany na podstawie art. 15f ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) - dalej u.r.z.p.z.c.

Z kolei pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji (art. 15f ust. 2 u.r.z.p.z.c.). Zgodnie z art. 80 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Artykuł 15f u.r.z.p.z.c. nie stanowią, że młodociany pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia. W uzasadnieniu projektu nowelizacji aktu u.r.z.p.z.c. wskazano, że art. 15f u.r.z.p.z.c. nie zakazuje pracodawcy wypłaty wynagrodzenia w okresie nie świadczenia pracy - pracodawca zawsze może to zrobić, gdyż takie działanie (niezależnie od tego czy pracodawca wypłaci pracownikowi tylko kwotę podlegającą refundacji, czy wyższą, jeżeli taka kwota wynagrodzenia wynika z umowy o pracę) będzie rozpatrywane jako bardziej korzystne dla pracownika, a na takie działania zezwalają przepisy prawa pracy. Wynika z tego, że pracodawca, który z uwagi na obowiązujące przepisy nie prowadzi działalności gospodarczej oraz w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół zwolnił młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy, nie ma obowiązku wypłacenia wynagrodzenia za czas tego zwolnienia, natomiast może je wypłacić na zasadzie dobrowolności.


PYTANIE

Czy pracownik młodociany, który nie uczęszcza na praktyki w okresie epidemii COVID-19, zachowuje prawo do wynagrodzenia?

Jak traktować jego nieobecność, jeżeli zakład pracy działa (nie wprowadzono przestoju/kwarantanny)?

Czy jeżeli pracownik nie będzie obecny na praktykach cały miesiąc, ale jest zwolniony z zajęć szkolnych, zachowuje prawo do wynagrodzenia?

Czy zwolnienie z zajęć szkolnych jest równoznaczne ze zwolnieniem ze zajęć praktycznej nauki zawodu?

 

ODPOWIEDŹ

Pracownik młodociany w okresie zawieszenia funkcjonowania szkół jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca, który nie wypłaci młodocianemu wynagrodzenia, nie zachowa prawa do jego refundacji.

Zgodnie z art. 15f ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) – dalej u.s.r.z.p. w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.  Dodajmy, że powyższe dotyczy okresu od dnia 12 marca 2020 (art. 101 ust. 2 lit. c u.s.r.z.p. ).

Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa powyżej wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że pracownik młodociany w okresie zawieszenia funkcjonowania szkół jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca, który nie wypłaci młodocianemu wynagrodzenia, nie zachowa prawa do jego refundacji.
 

PYTANIE

Uczeń odbywający praktykę u pracodawcy, w związku z koronawirusem, wystąpił o urlop bezpłatny, gdyż nie nabył jeszcze uprawnień do urlopu wypoczynkowego.

Jaka jest podstawa udzielenia mu takiego urlopu?

Pracownik Cechu Rzemiosł twierdzi, że art. 205 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) – dalej k.p.

Czy ma rację?

Stan epidemii to nie są ferie.
 

Czy podstawą jest art. 174 k.p.?

 

ODPOWIEDŹ

Od 12 marca 2020 r. pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z obowiązku świadczenia pracy.

Zgodnie z art. 205 § 4 k.p. pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych jest dla pracodawcy wiążący, co oznacza, że nie może on odmówić udzielenia takiego urlopu. Jednocześnie nie ma przeszkód, aby poza okresem ferii pracodawca udzielił pracownikowi młodocianemu urlopu bezpłatnego na zasadach ogólnych, tj. w trybie art. 174 § 1 k.p. W tym przypadku decyzja o udzieleniu urlopu należy do pracodawcy, a okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Obecnie, w związku z zagrożeniem koronawirusem ustawodawca w sposób szczególny uregulował sytuację pracowników młodocianych odbywających praktyczną naukę zawodu. Zgodnie z art. 15f ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Począwszy od dnia 12 marca, to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnić ich z konieczności świadczenia pracy.


PYTANIE

Czy w związku z trudnościami w dostępie do lekarzy w okresie epidemii, pracodawca może zatrudnić osobę na umowę o pracę bez uprzedniego przeprowadzenia badań lekarskich?

Czy dotyczy to również pracownika młodocianego?

Przedmiotem pracy ma być praca w całości zdalna - obsługa strony internetowej pracodawcy.

 

ODPOWIEDŹ

W okresie stanu epidemii pracodawca nie został zwolniony z obowiązku kierowania pracowników na badania wstępne.

Zgodnie z art. 12a pkt 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm) - dalej u.s.r.c. w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.) - dalej k.p. Powyższe oznacza, że pracodawca został zwolniony z wykonywania badań okresowych. W odniesieniu do badań okresowych, dopiero po odwołaniu danego stanu pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków (wydać skierowanie i wykonać badania), realizując je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Ustawodawca nie zdjął natomiast z pracodawcy obowiązku skierowania pracownika na badania wstępne. Tym samym nadal pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego badania wstępnego. Przy czym  w u.s.r.c. przewidziano, w zakresie badań wstępnych dopuszczalność honorowania orzeczeń lekarskich wydanych przez innego lekarza, niż lekarz ze specjalizacją medycyny pracy, w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego. Zgodnie z art. 12a ust. 3 u.s.r.c., orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z 5.12.1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408 ze zm.) Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Powyższe dotyczy również pracowników młodocianych. Przy czym należy przypomnieć, że stosownie do art. 15f ust. 1 u.s.r.c., w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.


PYTANIE

Jednoosobowa działalność gospodarcza ma zatrudnionego młodocianego na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. W momencie zawieszenia zajęć lekcyjnych z powodu COVID-19 w szkołach pracodawca zezwolił pracownikowi młodocianemu na nie przychodzenie na praktyki (2 razy w tygodniu).

W jaki sposób rozliczyć młodocianego, czy powinien otrzymać całość wynagrodzenia za miesiąc marzec czy proporcjonalnie do ilości dni w których świadczył pracę? I co, jeżeli sytuacja będzie trwała dłużej?

Czy pracownik młodociany, mimo zagrożenia, powinien wrócić do pracy? Czy należy rozwiązać z nim umowę na czas zawieszonych zajęć w szkole?

Czy pracownik powinien mieć wypłacane całe wynagrodzenie, bo jest gotowy do świadczenia pracy?

 

ODPOWIEDŹ

Pracownik młodociany w okresie zawieszenia funkcjonowania szkół w związku z COVID-19, jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jeżeli pracownik wykonywał pracę, to pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 15f ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) – dalej u.s.r.z.p.z.c., w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty pracodawca jest obowiązany do zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. Powyższa powinność dotyczy okresu od dnia 12 marca 2020 (art. 101 ust. 2 lit. c u.s.r.z.p.z.c.)

Pracodawca nie jest zobowiązany do płacenia wynagrodzenia za wskazany okres (patrz uzasadnienie do ustawy COVID-19). Przy czym, jeżeli pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa powyżej, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że pracownik młodociany w okresie zawieszenia funkcjonowania szkół jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jeżeli w tym okresie wykonywał pracę, to pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Przy czym, jeżeli praca była wykonywana tylko przez cześć miesiąca, to wówczas pracownikowi młodocianemu przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne.

ZMIANY W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
2020-05-07

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuję, że w dniu17 kwietnia 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawę z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Najważniejsze informacje o zmianach w Tarczy Antykryzysowej zostały opublikowane na  stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-20-swiadczenie-postojowe-zwolnienie-ze-skladek-wyjasniamy-co-sie-zmienia

 POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - WSPARCIE Z PUP ŻORY
2020-05-04
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia.html
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - ZUS
2020-04-30
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095
OD 1 KWIETNIA OBOWIĄZUJĄ NOWE ZAKAZY
2020-04-28

Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

 • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla:

 • osób w kwarantannie lub izolacji,
 • personelu medycznego,
 • osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych),
 • osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca.

Ważne! Jeśli więc przed wejściem nowych przepisów nocowałeś w hotelu, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

 • powrotu z zagranicy
 • kontaktu z zarażonym

Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Urzędy na pracy zdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS
2020-04-27

Czy młodocianych pracowników wlicza się do ogółu zatrudnionych w firmie? Chodzi o sytuację, gdy razem z młodocianymi zatrudnionych jest powyżej 9 osób, a pracodawca chciałby skorzystać ze zwolnienia od opłacania składek w miesiącach od kwietnia do maja br.

 art. 31 zo.ust.1 ww. ustawy uważamy, że pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu zalicza się do 9-osobowego
limitu ubezpieczonych, którego nie przekroczenie jest warunkiem do uzyskania zwolnienia. Ustawodawca posługuje się terminem płatnik składek i ubezpieczeni, a nie mikroprzedsiębiorca i zatrudniony, o których jest mowa m.in. w prawie przedsiębiorców, które wyłącza zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego ze średniorocznego zatrudnienia.

POSTĘPOWANIE Z PRACOWNIKAMI MŁODOCIANYMI
2020-04-24

Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników
w okresie pandemii


Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 


Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
i wynagrodzenie młodocianego


Według obowiązujących przepisów czasowe zamknięcie zakładu np. salonu fryzjerskiego nie oznacza jego likwidacji, ani też nie stanowi o zawieszeniu działalności gospodarczej do czego wymagane jest dopełnienie stosownych wymogów prawnych, wynikających z przepisów prawa.
W przypadku czasowego "zamknięcia" i nie świadczenia usług nie powoduje zwolnienia pracodawcy z obowiązków, jakie wynikają z zawartych umów o pracę, w tym także zawartych z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego.
Pracodawcy, którzy podjęli decyzje o zwolnieniu młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w szkole branżowej I stopnia, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej, powinni potwierdzić to zwolnienie zaświadczeniem lub oświadczeniem, włączonym do akt pracowniczych, a na liście obecności pracowników odznaczać dni, których dotyczy przedmiotowe zwolnienie.
Należy także uzyskać potwierdzenie wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia.
Pracodawcy powinni zadbać o te formalności, aby składając wniosek o dokonanie refundacji wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie dysponowali pełną dokumentacją.

 

WALNE ZGROMADZENIE ODWOŁANE
2020-04-23

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją związaną z koronowirusem panującą w naszym kraju

informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Cechu, które miało się odbyć w dniu 04 kwietnia br. zostaje odwolane.

Nowy termin Walnego nie został jeszcze uzgodniony. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.

REFUNDACJA TERMIN DO 10 KWIETNIA
2020-04-21
Termin składania wniosków o refundację zostaje przesunięty do dnia 24 kwietnia br.
IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MIŚP W KATOWICACH ZAMKNIĘTA
2020-04-20
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od dzisiaj do odwołania Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest ZAMKNIĘTA dla klientów.

Zapraszamy do kontaktowania się w biurem Izby:
- telefonicznie (32 259 62 61),
- e-mailowo (izba@ir.katowice.pl),
- wszystkie dokumenty, w tym wnioski dopuszczające do egzaminów, przyjmowane będą TYLKO POCZTĄ TRADYCYJNĄ (plac Wolności 12, 40-078 Katowice) - nie ma możliwości składania dokumentów osobiście,
- wszelkich płatności prosimy dokonywać TYLKO PRZELEWEM na konto: PKO BP S.A. II Oddział w Katowicach 03 1020 2313 0000 3602 0022 9336.

Od 13 marca 2020 roku odwołane są również wszystkie zaplanowane egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające. O nowych terminach egzaminów poinformujemy w stosowanym czasie.

Przepraszamy za wszystkie niedogodności związane z zamknięciem Izby - prosimy o wyrozumiałość oraz o przestrzeganie zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH DO ŚWIADCZEŃ Z POWODU PODDANIA SIĘ KWARANTANNIE LUB IZOLACJI
2020-03-05

Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

 

Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne!
Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko.

Więcej informacji o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

PILNE
2020-03-04

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

KONKURS BHP
2020-03-03

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje XX edycję konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "BEZPIECZNIE OD STARTU". Etap regionalny odbędzie się 6 kwietnia br.

o godzinie 10.00 w Katowicach. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca 2020r. w biurze Cechu.

SZKOLENIE BHP
2020-03-02

Informujemy, iż przyjmujemy zapisy na wstępne i okresowe szkolenie BHP, które odbędzie się 21 kwietnia 2020 roku. Cena szkolenia wstępnego 40 zł, natomiast szkolenia okresowego 80 zł.

Prosimy o sprawdzenie ważności szkoleń, uczniów i pracowników w Państwa firmach.

Szkolenie odbędzie się o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Cechu. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w biurze Cechu.

WALNE ZGROMADZENIE
2020-02-28
Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach odbędzie się 4 kwietnia br. (sobota) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Cechu.
JUBILEUSZ
2020-02-27
W dniu 1 maja 2020r. o godz. 9.00 w Kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach odprawiona zostanie msza święta z okazji 35 – lecia istnienia żorskiego Cechu. Po mszy świętej zapraszamy na dalsze uroczystości, które odbędą się w Sali Konferencyjnej Cechu.
ŚWIĘTO PATRONACKIE
2020-02-26

W kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach w dniu 19.03.2020 r, o godz. 9.00. odbędzie się msza św. w intencji stolarzy, szklarzy oraz piekarzy i cukierników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami, pracownikami i uczniami

REFUNDACJA
2020-02-25

Do 20 marca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 12/2019, 01/2020

i 02/2020. Należy złożyć: listy płac, DRA i przelewy ZUS.

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 11/2019, 12/2019 i 01/2020, DRA i przelewy ZUS za m-c 12/2019, 01/2020 i 02/2020.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

STAWKI UCZNIOWSKIE
2020-02-24

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

I rok nauki 259,93 zł

II rok nauki 311,91 zł

III rok nauki 363,90 zł

Przyuczenie 207,94 zł

 

Przypominamy o konieczności zweryfikowania stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe na nowy okres składkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r.

NOWE STAWKI ZA EGZAMINY OD 01.02.2020 R.
2020-01-30

OD 1 LUTEGO OBOWIĄZUJĄ NOWE STWAKI ZA EGZAMINY:

egzamin czeladniczy 716,00 zł

egzmin mistzrowski 1432,00 zł

egzamin sprawdzający 256,00 zł

WIELKA GALA - ODZNACZENIA
2020-01-29

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że decyzją Zarządu został zatwierdzony Regulamin Prac dotyczący Wielkiej Gali(termin 18 kwiecień 2020 rok,  DMiT w Zabrzu).

 

Podczas tej Gali Państwa firma może zostać wyrówniona natępującymi tytulami:

 Firma z Jakością, Firma z Przyszłością, Wiarygodny Lider Biznesu, oraz Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła.Dodatkowo przesyłamy ankietę do wyróżnienia w kategorii Firma Rodzinna.

Wybieramy równieżRzemieślnika Roku, każdy Cech może wytypować jednego kandydata/tkę do tej nagrody.

 

Jeżeli ktoś jest chętny i ma jakieś pytania proszę o kontakt z biurem Cechu.

Zgloszenia do 20 lutego br.

UWAGA - OPŁATA ZA SPISANIE UMOWY
2020-01-28

Od 1 marca 2020 r. zgodnie z uchwałą nr 09/02/2020 z dnia 24-02-2020 ustalono iż opłatę wpisową za sporządzenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ponosi rodzic bądź opiekun prawny. Opłata wynosi 150 zł.

W razie rozwiązania umowy o pracę z uczniem prosimy o jak najszybsze poinformowanie o tym Cechu.

KASY FISKALNE ONLINE
2020-01-27

Styczeń 2020 r - jako pierwsze warsztaty samochodowe

Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązaniu posiadać:

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
Lipiec 2020 r -hotele, pensjonaty, gastronomia

Od lipca 2020 zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:

a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.


Styczeń 2021 r – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie

Do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również świadczący usługi:

a) fryzjerskie;

b) kosmetyczne i kosmetologiczne;

c) budowlane;

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

e) prawnicze;

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Styczeń 2023 r. - wszyscy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych

Okres przejściowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku. Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy nie wymienieniu wśród wcześniejszych grup będą zobowiązane wymienić kasy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kasy-fiskalne-online

MIKRORACHUNEK PODATKOWY
2020-01-24

Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

 

Aby wygenerować rachunek przejdż na stronę:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Śp. MISTRZ OPTYK ALEKSANDER FILAK
2019-12-03

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, 

że dniu 03.12.2019 r. zmarł

 

Starszy Cechu w latach 1985-1989

Śp. Aleksander Filak

 

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę 14.12.2019 o godzinie 8.30. w kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach

 

Po mszy świętej urna z prochami zostanie złożona w Kolumbarium przy cmentarzu na ul. Rybnickiej w Żorach

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ O WPISIE DO REJESTRU - BDO DO 31 GRUDNIA 2019
2019-12-02

Do końca roku każdy przedsiębiorca musi się zarejestrować w BDO (baza danych o produktach i opakowaniach).

Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów.

Poniżej znajduje się przykładowa lista podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

 • sklepy spożywcze,

 • sklepy wielkopowierzchniowe,

 • firmy budowlane, remontowe,

 • gabinety lekarskie,

 • gabinety stomatologiczne,

 • gabinety kosmetyczne,

 • zakłady fryzjerskie,

 • producenci baterii i akumulatorów,

 • producenci pojazdów,

 • producenci opakowań,

 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,

 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,

 • warsztaty samochodowe,

 • warsztaty rzemieślnicze,

 • zakłady produkcyjne,

 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

 

Wejdź na stronę  https://bdo.mos.gov.pl/ i dowiedz się więcej

Do BDO zarejestrować można się na stronie Ministerstwa Środowiska: 

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

STAWKI UCZNIOWSKIE
2019-11-28
okres obowiązywania:  
od  1.12.2019 do  29.02.2020

 


Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

 

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2019 r. wyniosło - 4.931,59 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1072            

     Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 197,26 zł brutto

     I   rok nauki   246,58  zł brutto

     II  rok nauki   295,90  zł brutto

     III rok nauki   345,21  zł brutto

REFUNDACJA
2019-11-27

Do 20 grudnia br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za  miesiące: 09,10,11 br. Należy złożyć: listy płac, DRA, przelew ZUS bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

 

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 08, 09 i 10/2019, DRA i przelewy ZUS za m-c 09, 10 i 11/2019 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

 

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

UMOWY NIE ZAREJESTROWANE W CECHU
2019-11-26

Przypominamy, że aby otrzymać refundację należy do dnia 20 września br. złożyć w biurze Cechu wszystkie nowe umowy o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy zawarte z OHP.

Osoby, które tego nie zrobią, nie otrzymają refundacji do końca trwania nauki.

SZKOLENIE BHP
2019-11-25

W biurze Cechu przyjmowane są zapisy na szkolenie wstępne i okresowe dla pracowników. Koszt szkolenia: wstępne 40 zł, okresowe 80 zł.

Szkolenie odbędzie się 10 września (wtorek) o godz. 8.00.

BRAK PROMOCJI DO NASTĘPNEJ KLASY
2019-09-02
Biuro Cechu zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. W przypadkugdy uczeń nie zdał do następnej klasy prosimy o informację  pod  nr telefonu: 32 4343-668  celem przedłużenia umowy o naukę.
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY DOT. MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
2019-07-11

Do 27 lipca należy złożyć oświadczenie, aby skorzystać  z niższej taryfy prądu

 

     Najpóźniej 27 lipca 2019 r. mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą złożyć swoim dostawcom energii elektrycznej stosowne oświadczenie – jeżeli chcą nadal w 2019 r. korzystać z niższych taryf stawek za energię elektryczną. Jeżeli takie oświadczenie złożą, do końca roku będą mogli korzystać z ubiegłorocznych stawek cen za prąd.

W nowelizacji ustawy, która zaczęła obowiązywać od 29 czerwca 2019 r. ustawodawca określił grupę odbiorców, która będzie mogła w okresie do końca 2019 r. nadal korzystać  z niższych stawek prądu. Są to przede wszystkim odbiorcy pobierający energię na potrzeby gospodarstw domowych. Pozostałe podmioty, to:

 • mikro i mali przedsiębiorcy,
 • szpitale,
 • jednostki sektora finansów publicznych i
 • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Aby skorzystać z niższych stawek, w/w podmioty muszą złożyć swoim dostawcom energii stosowne oświadczenie potwierdzające ich uprawnienia. Oświadczenie to należy złożyć najpóźniej do 27 lipca 2019 r. Szczegółowych informacji na temat wzorów oświadczeń udzielają dostawcy energii, bądź dostępne są one na ich stronach internetowych.

Podstawa prawna: Ustawa z 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy  o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – Dz.U. z 2019 r. poz. 1210

REFUNDACJA
2019-06-06

Do 20 czerwca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 03,04,05/2019 r. Należy złożyć: listy płac, DRA i przelewy ZUS, bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 02, 03 i 04/2019, DRA i przelewy ZUS za m-c 03, 04 i 05/2019 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

SZKOLENIA BHP
2019-06-05

Prosimy sprawdzić terminy ważności zaświadczeń BHP swoich uczni i zgłosić ich udział w szkoleniu w dogodnych dla Państwa terminach: 9 lipiec(okresowe), 27sierpień (wstępne) lub 3wrzesień (wstępne)2019 r.

Szkolenia odbędą się o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Cechu.

Cena szkolenia wstępnego 40 zł, natomiast szkolenia okresowego 80 zł. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w Biurze Cechu.

EGZAMINY CZELADNICZE
2019-06-03

Ze względu na ogrom prac związanych z przygotowaniem wniosków do egzaminów czeladniczych zwracamy się z prośbą o składanie dokumentów do dnia 28.06 br.

Wymagane załączniki przy składaniu dokumentów do egzaminu czeladniczego:

 • wniosek (można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub w biurze cechu)

 • zaświadczenie o odbytej praktyce (można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub biurze cechu)

 • 1 fotografia (czytelnie podpisana)

 • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

 • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.

 • Opłata 761,00 zł.

 

Informujemy, iż 18 września o godz. 8:00 w naszym Cechu odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny dla mechaników pojazdów samochodowych.

 

 

Z kolei 10 września o godz. 9.00 w Cechu w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny dla piekarzy i cukierników.

WALNE ZGROMADZENIE
2019-04-20

Zarząd oraz Strarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

zawiadamiają o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

w dniu 27 kwietnia 2019 roku (sobota) na godzinę 9.00

w siedzibie Cechu w Żorach

ŚWIĘTO PATRONACKIE
2019-03-15

W kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach w dniu 19.03.2019 r, o godz. 9.00. odbędzie się msza św. w intencji stolarzy, szklarzy oraz piekarzy i cukierników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami, pracownikami i uczniami.

 

W dniu 1 maja 2019r. o godz. 9.00 w Kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach odprawiona zostanie msza święta w intencji rzemieślników, ich rodzin, pracowników oraz uczniów z okazji święta św. Józefa Rzemieślnika.

ZEBRANIA BRANŻOWE
2019-03-14

Starszy Cechu wraz z sekcyjnymi serdecznie zaprasza na spotkanie branżowe członków branży fryzjerskiej i motoryzacyjnej. Odbędą się one o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Cechu:

 • 7 maja br. branża fryzjerska

 • 22 marca br. branża motoryzacyjna, mieszana, stolarska i budowlana

Głównym tematem będą egzaminy wewnętrzne uczni II i III klas.

TARGI EDUKACYJNE
2019-03-13

W dniu 21 marca 2019 r. w godzinach od 9.00 - 12.00, w Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na Os. Ks.

Władysława odbędą się Targi Edukacji dla uczniów III klas

gimnazjum i klas VIII podstawowych. Pracodawców

zainteresowanych zatrudnieniem pracowników młodocianych

zapraszamy do udziału w Targach lub prosimy o przekazanie

materiałów reklamowych do biura Cechu, celem ich

rozpropagowania.

KONKURS BHP
2019-03-12

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w

Katowicach organizuje XVIII edycję konkursu wiedzy o zasadach

bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów

rzemieślniczych "BEZPIECZNIE OD STARTU". Etap regionalny

odbędzie się 15 kwietnia br. w Katowicach, natomiast finał - 22 maja

w Warszawie. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 marca 2019 r.

w biurze Cechu.

FREKWENCJA
2019-03-11

Uprzejmie informujemy, że Dyrekcja CKZiU w Żorach co miesiąc przesyła nam wykaz nieobecności uczni.

W celu zapoznania się z frekwencją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

SZKOLENIA BHP
2019-03-08

Informujemy, iż przyjmujemy zapisy na wstępne i okresowe szkolenie

BHP, które odbędzie się 16 kwietnia 2019 roku. Cena szkolenia

wstępnego 40 zł, natomiast szkolenia okresowego 80 zł.

Prosimy o sprawdzenie ważności szkoleń, uczniów i pracowników w

Państwa firmach.

Szkolenie odbędzie się o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Cechu.

Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w biurze Cechu.

WYNAGRODZENIE MINIMALNME
2019-01-04
Od dnia 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 2 250,00 zł brutto (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. poz. 1794)
REFUNDACJA
2018-12-10

Do 20 grudnia br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za  miesiące: 09,10,11 br. Należy złożyć: listy płac, DRA, przelew ZUS.

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 08, 09 i 10/2018, DRA i przelewy ZUS za m-c 09, 10 i 11/2018.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

PROMOCJA UCZNIÓW DO NASTĘPNEJ KLASY
2018-12-07
Biuro Cechu zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. W przypadkugdy uczeń nie przeszedł do następnej klasy prosimy o informację  pod  nr telefonu: 32 4343-668  celem przedłużenia umowy o naukę.
MISTRZ KIEROWNICY 2018
2018-06-18

W dniu 14 czerwca br. odbyła się trzecia edycja międzyszkolnego konkursu „Mistrz Kierownicy” pomiędzy uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach oraz Zespołem Szkół Budowlano-Informatycznych. Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  oraz rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznym jej wykorzystaniem. Konkurs składał się z dwóch konkurencji w których brało udział 19 uczestników. W pierwszej części uczniowie musieli napisać test składający się z 30 pytań, natomiast w części praktycznej zaprezentowali jazdę sprawnościową z „Talerzem Stewarta”. Poziom wiedzy i umiejętności uczestników był bardzo wyrównany, a różnice w punktacji młodych kierowców minimalne. Po zakończeniu obu konkurencji zostały ogłoszone wyniki konkursu.

Młodzież miała także możliwość skorzystania z krótkiej przejażdżki dla zabawy na symulatorze zderzeń  i uświadomienia sobie jakie siły działają na kierowcę w samochodzie podczas faktycznego zderzenia i jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są zapięte pasy.

http://www.ckziu.zory.pl/aktualnosc/mistrz-kierownicy-2018-814.html

 

PROJEKT
2018-06-13
RODO
2018-06-11

W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO zwracamy się do państwa z prośbą o osobiste podejście do Biura Cechu w celu podpisania stosownych oświadczeń. Prosimy o zabranie pieczątki.

SKŁADKI
2018-01-02

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.01.2018 r. minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2 100,00 zł brutto.

 

Od stycznia najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 2665,80 zł.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

emerytalne: 520,36 (19,52%)

rentowe: 213,26 (8,00%)

chorobowe: 65,31 (2,45%)

wypadkowe: wg stopy procentoej ustalonej dla danego zakładu

 

 
 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2018 r. wynosi 3 554,93 .

Składka 9% wynosi 319,94 natomiast do odliczenia od podatku 7,75% - 275,51.

 

Składka na Fundusz Pracy w 2018 roku wynosi 65,31 zł

 

Stopa procentowa na FGŚP w 2018 r. wynosi 0,10%

 

Zakłady zatrudniające średnio w 2017 r. powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2018 r.

 

Miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy nie uległy zmianie i wynoszą:

 • miejscowe: 111,25 zł

 • podwyższone: 139,06 zł

 

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia z VAT w 2018 roku wynosi 200 000 zł, natomiast limit obrotu do kas fiskalnych – 20 000 zł. Zwracamy uwagę, iż istnieje możliwość rezygnacji z VAT pod pewnymi warunkami. Informacja w biurze Cechu.

 

W 2018 r. z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać podatnicy, których przychody w 2017 r. nie przekroczyły kwoty 250 000 euro, co stanowi 1 078 425,00 zł.

ZMIANA NASZEGO KONTA BANKOWEGO
2017-08-21

Informujemy, iż z dniem 1 września 2017 roku zmienia się nasz

dotychczasowy numer konta bankowego na Bank Pekao S.A.

39 12404357 1111 0010 7310 4282.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowe konto.

EGZAMIN CZELADNICZY LUB MISTRZOWSKI W ZAWODZIE KELNER
2017-08-01
Uprzejmie informujemy, że Zarząd katowickiej Izby Rzemieślniczej powołał komisję egzaminacyjną czeladniczo-mistrzowską w zawodzie KELNER. W drugiej połowie września będzie możliwoś uzyskania w katowickiej Izbie Rzemieślniczej tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w kwalifikacji prosimy o kontakt z biurem Cechu.
KASY FISKALNE
2017-01-05

W 2017 roku został zachowany dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20 000,00 zł.

Natomiast limit zwolnienia podmiotowego VAT ustalono na kwotę 200 000 zł.

30-LECIE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH
2015-07-02

http://www.cech.dlawas.pl/galeria,30-lat-Cechu-Rzemiosl-Roznych-,0,18.html
SKWER RZEMIEŚLNIKÓW
2015-06-23

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Naszego Cechu powstał "Skwer Rzemieślników". Uroczyście został odsłonięty 20 czerwca 2015 roku. Skwer znajduje się obok Cechu, przy Bramie Górnej, na skrzyżowaniu ul. Górne Przedmieście, Ogrodowej i Moniuszki.

 

O tym wydarzeniu pisali:

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3909345,rzemieslnicy-w-zorach-maja-swoj-skwer-zdjecia,id,t.html

oraz

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/skwer-rzemieslnikow-w-zorach-zostal-uroczyscie-odsloniety,3427081,artgal,t,id,tm.html

LAUREACI Z NASZEGO CECHU PODCZAS XXII GALI
2015-04-19

17 kwietnia 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Podczas tegorocznej Gali 3 Naszych Rzemieślników zostalo uhonorowanych.

 

Tytuł "RZEMIEŚLNIK ROKU" otrzymał Pan Lech Wietrzyk.


 

Odznaczenie Rzemieślnicze "SZABLA im. JANA KILIŃSKIEGO" otrzymał  Pan Paweł Kania.


 

 

 

Wszystkim lauretom składamy gratulacje.