RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH przy ul. Moniuszki 19/12  wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podmiot wpisany także do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego

Wydziału X Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000098303 ,
NIP 651-14-40-157, REGON 001214938
reprezentowany przez:
Zdzisław Krzak – starszy Cechu

I. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Cech Rzemiosł Różnych w Żorach, 44-240 Żory, ul. Moniuszki 19/12 lub email: cech@dlawas.pl lub telefonicznie 32 434 36 68, 699 902 300

II. Państwa dane osobowe są przetwarzane:

1. Dla potrzeb realizacji zadań statutowych Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;

III. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres:

  1. Dane przetwarzane dla potrzeb realizacji zadań statutowych Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy na podstawie zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

IV. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5. prawo do przenoszenia danych;

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. prawo do wycofania udzielonej zgody co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.