INFORMACJE - UMOWA, KODEKS PRACY
0000-00-00

UMOWA

Czas trwania nauki zawodu jest określona i trwa 3 lata (36 miesięcy). Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części; praktycznej zorganizowanej w zakładzie i teoretycznej zorganizowanej w szkole branżowej I stopnia lub na kursach dokształcających. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym, który  przeprowadzany jest przez komisje egzaminacyjne w Izbie Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach albo egzaminem zawodowym, który zdawany jest przed OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna).

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą – rzemieślnikiem bądź przedsiębiorcą a uczniem (pracownikiem młodocianym). Umowa ta podpisywana jest w biurze Naszego Cechu. Do umowy załączane są specjalnie wygenerowane załączniki dotyczące, niekaralności pracodawcy, RODO a także porozumienia pracodawcy ze szkołą.W podpisywaniu umowy biorą udział: uczeń, pracodawca, jeden z rodziców ucznia lub jego prawny opiekun (posiadający dokument stwierdzający opiekę prawną nad uczniem).

 

UWAGA: Umowa w  Cechu jest płatna i na podstawie uchway Zarządu  wynosi 300 zł. Koszt spisania umowy pokrywa rodzic lub opiekun prawny

DOKUMENTY DO SPISANIA UMOWY

PRACOWNIK MŁODOCIANY ( UCZEŃ ) PRZEDKŁADA PRACODAWCY ORAZ W BIURZE CECHU :

  • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie;

  • zaświadczenie, opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

    (w przypadku osób poniżej 15 roku życia);

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

  • dane do umowy - kwestionariusz osoby (dostępny w biurze Cechu Żory lub TUTAJ)

W przypadku zmiany pracodawcy dodatkowo wymagane jest:

  • świadectwo pracy

  • poprzednia umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Czas pracy:
• w wieku do 16 lat – 6 godzin na dobę,
• w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin na dobę.

2. Pora nocna trwa od godz. 22.00 do godz. 6.00 (nie wolno zatrudniać ucznia w porze nocnej ani w godz. nadliczbowych).

3. Prawo do urlopu wypoczynkowego:
• po upływie 6 miesięcy – 12 dni,
• po upływie kolejnych 6 miesięcy – 26 dni
(łącznie w pierwszym roku pracy -38 dni),

• w każdym kolejnym roku pracy – 26 dni,

• w roku, w którym ukończy 18 lat – 20 dni.

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii (wakacji). Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu pracodawca może na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii (wakacji).

Urlop bezpłatny
Na wniosek młodocianego pracodawca obowiązany jest udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. Wynagrodzenie
wypłacane jest każdego miesiąca w siedzibie pracodawcy, a za zgodą pracownika – bezpośrednio na jego konto.

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

* I rok nauki nie mniej niż 8 %

* II rok nauki nie mniej niż 9 %

* III rok nauki nie mniej niż 10 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).5. Długość okresu wypowiedzenia
umowy o naukę zawodu na czas nieokreślony (Art.36 § 1 K.p).

6. Przyjście, obecność i wyjście
pracownika potwierdza podpisanie przez niego listy obecności w pracy znajdującej się w siedzibie pracodawcy.

7. Nieobecność w pracy
usprawiedliwia się tylko zwolnieniem lekarskim L4. Zgłoszenie tego faktu bezpośredniemu przełożonemu – pracodawcy.